Stedenbouw projecten

Structuurschets Hopveld, Aalst

Structuurschets Hopveld, Aalst

Het doel is om van Hopveld een succesvolle ‘leeftijdsvriendelijke wijk’ te maken, op maat van haar bewoners. Volgende elementen zijn sturend:

  • De centrale open ruimtecorridor vormt een belangrijke schakel in de zuidelijke groenpool van de stad.
  • De nodige ruimte voor water wordt voorzien, bijkomend waterbergend vermogen wordt gecreëerd.
  • Het multifunctioneel gebruik van de open ruimte binnen het plangebied staat daarbij voorop en is een grote troef voor het stadsdeel en Aalst.
  • De open ruimte wordt ingezet om de bewoners te binden en vormt een nieuwe centraliteit voor het stadsdeel.
  • Er wordt een fijnmazig netwerk van trage wegen uitgebouwd waaraan de voorzieningen, buurtfuncties, ontmoetingsruimtes worden voorzien.
  • Vlotte fietsverbindingen met de stadskern, naburige kernen en knooppunten van collectieve verkeersstromen worden voorzien.
  • Door het voorzieningenniveau uit te breiden zodanig dat in de dagelijkse behoeften kan voorzien worden (scholen, crèches, supermarkt, werkplek, krantenwinkel, eerstelijns-huis met apotheek…) kan de auto-afhankelijk sterk terug gedrongen worden.
  • Sociale contacten spelen een belangrijke rol in het welzijn van de bewoners.